แฟรนไชส์

แฟรนไซส์ PP Phamarcy

ธุรกิจร้านขายยาคุณภาพ

แฟรนไซส์ PP Phamarcy

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจร้านขายยาที่มีคุณภาพ และมีระบบจัดการที่ทันสมัยได้แล้ววันนี้

ระบบการจัดการที่รวดเร็ว

ให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจภายใต้แบรนด์ที่คุณเลือกเอง โดยมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างมั่นคง พร้อมด้วยระบบการจัดการต่าง ๆ เช่น ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale), ระบบบริหารจัดการร้าน, การฝึกอบรมพนักงาน, การส่งเสริมการตลาด

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วม เป็นแฟรนไชส์กับพีพี เภษัช

ระยะเวลาในการได้รับสิทธิ์ 10 ปี (5 + 5 ปี)

การวิเคราะห์ทำเล การออกแบบตกแต่งร้าน การตัดเลือกสินค้า การจัดวางสินค้าสำหรับเปิดร้านใหม่

ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sale)

ระบบการวิเคราะห์การขาย

ระบบบริหารคลังสินค้า จัดหาและจัดส่งสินค้า

ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ

หลักสูตรอบรมเจ้าของธุรกิจ เภสัชกร ผู้จัดการร้าน และพนักงานขาย

1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศไทย

2) มีเงินลงทุนเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ไม่รวมค่าเช่าพื้นที่ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน เป็นต้น

3) มีจริยธรรมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและมีใจรักและมีความตั้งใจจริง ในการทำธุรกิจร้านขายยา

4) สามารถบริหารร้านโดยตนเองพร้อมกับมีบุคลากรที่มีความสามารถ

5) ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ได้ทุกประการ

1) ประวัติความเป็นมาของผู้สมัครและผู้ถือหุ้นส่วน

2) ความสามารถของบุคลากรที่จะบริหารร้าน

3) ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์

4) ความมั่นคงทางการเงิน และเป้าหมายการทำธุรกิจ

5) ทำเล ที่ตั้ง ของผู้สนใจลงทุน

1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ลงนาม

3) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

4) สำเนาใบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)

5) สำเนาหนังสือรับรองสถานะทางการเงินของธนาคาร หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

6) กรณีมีสถานที่ของตนเอง สำเนาหนังสือกรรมสิทธิครอบครอง หรือ สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ (ถ้ามี)

7) ภาพถ่ายทำเล สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และแผนที่ตั้งร้าน (ถ้ามีพื้นที่แล้ว)

สาขาแฟรนไชส์ของเรา

Shopping Cart